سيستم كنترل مكانيزم دو درجه آزادي

وظيفه سيستم كنترل سرو مكانيزم دو درجه آزادي ، كنترل دو محور حركتي يك سامانه حركتي است . در واقع سيستم كنترل با دريافت فرامين موقعيت از واحدهاي ديگر سامانه يا دريافت فرامين از طريق اپراتوروعمليات كنترل موقعيت مجموعه سرو مكانيزم را درمحورهاي دوگانه (مثلا سمت و ارتفاع ) به انجام مي رساند. مشخصات اين سيستم حركتي به شرح ذيل است.

ويژگي ها
 • ارتباط با سيستم مركزي از طريق استاندارد rs422
 • كنترل حركت سرو سيستم در دو محور حركتي
 • داراي پانل محلي
  :: براي نمايش موقعيت محورهاي حركتي ( انكدرها) در سون سگمنت
  :: داراي نمايشگر LED جهت مانيتور نمودن وضعيت كنترل كننده سرو
 • قابليت قرائت انكدرهاي مطلق SSI ومحاسبه پارامترهاي حركتي (موقعيت ، سرعت، شتاب) از روي داده انكدر
 • لحاظ نمودن شرايط ايمني و حفاظتي
  :: در صورت متصل بودن ميكروسوئيچ مربوط به قفل بودن سكو موتورها روشن نگردند
  :: با قرائت ميكروسوئيچهاي دامنه حركتي مجاز را رعايت نمايد.
  :: براي محدود نمودن دامنه حركتي با لحاظ نمودن پارامتر هاي حركتي مانند سرعت ، شتاب و موقعيت حفاظت مناسبي را پياده سازي نمايد از اعمال شوك و ضربه به سرو سيستم اجتناب گردد.
 • داراي خروجي هاي ديجيتال ايزوله
  :: 2 خروجي ديجيتال ايزوله با قابليت برنامه ريزي توسط كاربر
  :: داراي 6 خروجي با مشخصات 24 ولت ، 8 آمپر، با قابليت كنترل توسط كاربر
  :: داراي سه خروجي با مشخصات 24 ولت، 4 آمپر ، با قابليت كنترل توسط كاربر ولحاظ كردن شرايط خاص ايمني
 • داراي ورودي هاي ديجيتال ايزوله
  :: شش ورودي ديجيتال ايزوله با قابليت كنترل توسط كاربر
 • قابليت تنظيم كنترل كننده و پارامتر هاي آن مانند
  :: پارامترهاي كنترل كننده
  :: زمان نمونه برداري سيستم كنترل
 • امكانات نرم افزاري جانبي
  :: نرم افزار تحت WINDOWS جهت برقراري ارتباط با كنترل كننده و تنظيم پارامتر ها و مانيتورينگ
 • امكان كنترل سيستم هيدروليك بعنوان يك محور حركتي باوي‍ژگي هاي
  :: لحاظ كردن فشار روغن در سيستم امنيتي
  :: قرائت و كنترل دماي تانك روغن