سكوي دو درجه آزادي با كاربرد ردگيري اهداف متحرك)


كاربرد اصلي
  • رديابي و دريافت تصاوير ماهواره هاي هواشناسي

كاربرد هاي ديكر
  • ردگيري اهداف متحرك هوائي
  • رديابي و ديافت تصاوير ماهواره هاي سنجشي

مزايا
  • بسيار سبك و قابل حمل توسط نفر
  • باز و بست محموله به اساني در حداقل زمان
  • ورودي تغذيه با برق شهري
  • ارتباط با سيستم مركزي از طريق سريال
  • امكان استفاده از نرم افزاري مانيتورينك بصورت سفارشي

جدول مشخصات فنی
عنوان مشخصه توضیحات
محور هاي حركتي سمت و ارتفاع داراي دو محور حركتي سمت و ارتفاع(el over az)
سرعت محور سمت 60 درجه بر ثانیه قابل افزايش 50 درصدي با تنظيم درايور
شتاب محور سمت 50 درجه بر مجذور ثانیه -قابل افزايش 50 درصدي با تنظيم درايور
دقت مکانی محور سمت 1 میلی رادیان با استفاده از انكدر قدر مطلق
محدوده حرکتی محور سمت 400 درجه در جهت ساعتگرد و خلاف ساعت گرد داراي سيستم محافظتي در مقابل اضافه حركت و ورود به محدوده غير مجاز
سرعت محور ارتفاع 60 درجه بر ثانیه قابل افزايش 50 درصدي با تنظيم درايور
شتاب محور ارتفاع 50 درجه بر مجذور ثانیه -قابل افزايش 50 درصدي با تنظيم درايور
دقت مکانی محور ارتفاع 1 میلی رادیان با استفاده از انكدر قدر مطلق
محدوده حرکتی محور ارتفاع بین 10- تا 120+ درجه دارای محدود کننده­های حرکتی الکتریکی و مکانیکی
ارتباط با سیستم مرکزی سریال( RS232-RS422) جهت دریافت فرامین و ارتباطات مورد نیاز
فرامین دریافتی سرعت و موقعيت سکو در هر لحظه بصورت سریال یا داده­های انالوگ فرامین حرکتی را در قالب میزان سرعت هر محور دریافت می­کند.
وزن حدودا 60 كيلوگرم بدون محموله  
لقي گيربكسه كمتر از 1/0 درجه قابليت كاهش لقي بصورت سفارشي