سيستم كنترل ديجيتال

سيستم كنترل ديجيتال كليه تمهيدات لازم جهت كنترل موقيعت و سرعت يك سامانه مكاترونيكي با دو درجه آزادي را فراهم نموده است.

ويژگي ها
 • كنترل حركت در راستاي دو محور حركت
 • داراي پانل محلي
  :: براي نمايش موقعيت محورهاي حركتي ( انكدرها) در سون سگمنت
  :: داراي نمايشگر LED جهت مانيتور نمودن وضعيت كنترل كننده سرو
 • قابليت قرائت انكدرهاي مطلق SSI ومحاسبه پارامترهاي حركتي (موقعيت ، سرعت، شتاب) از روي داده انكدر
 • داراي خروجي هاي ديجيتال ايزوله شامل
  :: 30 خروجي ديجيتال ايزوله با قابليت برنامه ريزي توسط كاربر
  :: 30 خروجي رله با مشخصات 24 ولت ، 8 آمپر، با قابليت كنترل توسط كاربر
  :: 30 خروجي رله بعنوان كليد اتصال
 • داراي ورودي هاي ديجيتال ايزوله
  :: 4 ورودي ديجيتال ايزوله با قابليت كنترل توسط كاربر
 • قابليت تنظيم كنترل كننده و پارامتر هاي آن مانند :: پارامترهاي كنترل كننده
  :: زمان نمونه برداري سيستم كنترل
 • دو كانال انالوگ خروجي با دقت سيزده بيت
 • 3 كانال انالوگ ورودي بصورت 4 تا 20 ميلي امپر و يا ولتاژي با دقت 12 بيت
 • حداكثر 3 كانال ارتباط سريال
 • خروجي با سطح ttl
 • 2 خروجي با استاندارد RS 422
 • امكانات نرم افزاري جانبي
  :: نرم افزار تحت WINDOWS جهت برقراري ارتباط با كنترل كننده و تنظيم پارامتر ها و مانيتورينگ